جلسه ماهانه شورای حوزه - show-content

جلسه ماهانه شورای حوزه

جلسه ماهانه شورای حوزه با حضور فرماندهان پایگاه های تابعه در روز سه شنبه مورخ 17 مهر ماه سال جاری در سالن جلسات حوزه ریاست دانشکده علوم اجنماعی برگزار گردید.

در این جلسه حاج حسین عزیزی با توجه به پیش رو بودن اربعین حسینی (ع) مطالبی را در خصوص نهضت و قیام حسینی  برای حاضران بیان نمودند.