توسط پیمان کرمی - show-content

توسط پیمان کرمی

 

کسب  عنوان موفق ترین شعبه در سطح حوزه های بسیج ادارات سپاه ناحیه کرمانشاه در دومین جشنواره مالک اشتر توسط  جناب آقای  پیمان کرمی

دومین جشنواره مالک اشتر در سپاه ناحیه مقاومت کرمانشاه با حضور بسیجیان و کارکنان این ناحیه برگزار گردید.

از حوزه 3 بسیج کارمندی ، آقای پیمان کرمی توانست عنوان موفق ترین شعبه در سطح بسیج ادارات سپاه ناحیه کرمانشاه را کسب نماید و از او تجلیل بعمل آمد.