برگزاری جلسات ماهانه - show-content

برگزاری جلسات ماهانه

جلسه ماهانه شورای حوزه با حضور فرماندهان پایگاه های تابعه در روز  شنبه مورخ  24 آذر ماه سال جاری در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای شماره یک  برگزار گردید.

در این جلسه حاج حسین عزیزی با توجه به پیش رو بودن  سالروز حماسه نهم دی ماه مطالبی را در خصوص بصیرت و آگاهی  برای حاضران بیان نمودند.