بازدید و سرکشی از حوزه 3 بسیج کارمندی دانشگاه های شهرستان کرمانشاه توسط ریاست محترم سازمان بسیج کارمندان سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه - show-content

بازدید و سرکشی از حوزه 3 بسیج کارمندی دانشگاه های شهرستان کرمانشاه توسط ریاست محترم سازمان بسیج کارمندان سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه

در روز چهار شنبه مورخ 12 دیماه سال جاری توسط جناب سرهنگ برزو شریفی  ریاست محترم سازمان بسیج کارمندان سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه و برادر حمید محمدی مهر ریاست محترم مرکز بسیج ادارات سپاه ناحیه کرمانشاه نظارت ستادی از حوزه 3 بسیج کارمندی صورت پذیرفت  و عملکرد حوزه مورد رضایت و تحسین بازرسین محترم قرار گرفت.