اقدامات هفته مبارک بسیج رده های تابعه - show-content

اقدامات هفته مبارک بسیج رده های تابعه

به مناسبت هفته مبارک بسیج اقدامات ذیل در سطح رده های تابعه برگزار گردید.