افتخاری دیگر برای مجموعه بسیج دانشگاه رازی - show-content

افتخاری دیگر برای مجموعه بسیج دانشگاه رازی

افتخاری دیگر برای مجموعه بسیج دانشگاه رازی


 

به فضل خدای متعال  و همراهی و همدلی مسئولان محترم دانشگاه  به ویژه همکاران بسیجی ، امسال نیز توانستیم در سومین جشنواره مالک اشتر بسیج  عنوان حوزه برتر در سطح بسیج ادارات سپاه ناحیه کرمانشاه  را کسب نماییم.

افزون بر آن برادر پیمان کرمی نیز در این جشنواره  عنوان  معاونت فرهنگی و اجتماعی  برتر را کسب نمود.