اربعین حسینی(ع) - show-content

اربعین حسینی(ع)

اربعین یعنی چهل منزل عزا
اربعین یعنی شبی بی انتها
اربعین یعنی غریبی ، بی کسی
اربعین یعنی همه دلواپسی
اربعین یعنی چهل منزل سفر
اربعین یعنی همه خوف و خطر 

یـا حـسین! بــزرگی تـــو فــــراتر از آن بـــود کــه در هــــزار و چــند صــد سـال قـــبل بــماند. یــا حســین! بــزرگی تـو گـــل زیـبایی شـــد که در کـــربلا رویــید و عــــطر خـــوش آن هـــمه قـــرن ها را فـــرا گـــرفت و مـا عــاشـقـان تـو، حــالا بـعد از قــرن ها بـــزرگی ات را پـاس مـی داریم کــوچک و بـــزرگ . . . 
فرا رسیدن اربعین حسینی (ع)  تسلیت باد.